JKP "12 SEPTEMBAR" Bajina Bašta

 

Javno komunalno preduzeće „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta nastalo je pripajanjem KP „12 Septembar“ i JKP „Komunalac“, odlukom Skupštine opštine Bajina Bašta, krajem 2005. Godine.

Preduzeće, kao javno počinje sa radom 1. avgusta 2006. Godine. Dakle, JKP „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta je pravni sledbenik KP „12 Septembar“ i KP „Komunalac“.

JKP „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta je jedino preduzeće u opštini Bajina Bašta koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode, čišćenjem i održavanjem javnih i zelenih površina, gazdovanjem pijacama ( zelena i stočna ) i gradskim grobljem, i u tom delu nema apsolutno nikakvu konkurenciju. Međutim, cene usluga su u potpunosti na režimu saglasnosti nadležnih organa. To je u prošlosti imalo i negativnih posledica na stabilno i efikasno poslovanje preduzeća, pa je saradnju i komunikaciju sa osnivačem i nadležnim službama uvek potrebno unapređivati i podizati na viši i profesionalniji nivo.

JKP 12 Septembar Bajina Bašta
JKP 12 Septembar Bajina Bašta

MISIJA

 

Misija JKP „12 Septembar" Bajina Bašta je da na osnovu prirodnih resursa, tehničko-tehnološke opremljenosti i kadrovskog potencijala kojima preduzeće raspolaže, obezbedi što većem broju potrošača uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje komunalnih usluga sa ciljem unapređenja životnih uslova građana i posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.

VIZIJA

 

JKP „12 Septembar" Bajina Bašta je savremeno i moderno preduzeće u smislu pružanja svih komunalnih usluga na kvalitetan, za građane prihvatljiv način, a koji se ogleda u dugoročnim razvojnim opredeljenjima po pojedinim segmentima delovanja, obezbeđujući celinu, s ciljem negovanja ugleda, prepoznatljivog stila i etike u radu.

Radne jedinice

Tehnički sektor

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Vodovod i kanalizacija

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Gradska čistoća i zelenilo

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Zajedničke službe

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Komercijala i javne nabavke

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Rukovodstvo

Direktor

Dejan Filipović

POSLOVI DIREKTORA

 1. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja preduzeća
 2. Stara se o zakonitosti rada preduzeća i odgovara za zakonitost rada preduzeća
 3. Zastupa preduzeće bez ograničenja
 4. Sprovodi – predlaže Nadzornom odoru poslovnu politiku, planove rada i razvoja kao i programe poslovanja i preduzima mere za njihovo sprovođenje
 5. Predlaže Nadzornom odoru donošenje odluka i drugih normativnih akata iz njegovog delokruga
 6. Izvršava odluke Nadzornog odora
 7. Donosi opšte akte za čije je donošenje nadležan
 8. Odlučuje o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u preduzeću u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom
 9. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima preduzeća
 10. Za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru preduzeća i Osnivaču.
 

Tehnički direktor

Milisav Josipović

POSLOVI TEHNIČKOG DIREKTORA

 1. Rukovodi, organizuje i kordinira radom svih sektora u preduzeću
 2. Odgovoran je za kvalitetno i efikasno odvijanje poslova u svim sektorima
 3. Izdaje naloge za izvršenje radnih zadataka rukovodiocima sektora
 4. Pravi mesečne, kvartalne i godišnje planove rada preduzeća
 5. Odgovoran je za bezednost i zaštitu zdravlja radnika na radu
 6. Vrši neposredan nadzor nad dokumentacijom i računima koji ulaze i izlaze iz preduzeća
 7. Stara se preko rukovodilaca sektora o punoj uposlenosti sektora
 8. Aktivno učestvuje u razmatranju i rešavanju problema u radu sektora i preduzeća u celini
 9. Dužan je da smeni rukovodioca sektora ili službe, ako isti ne izvršava radne obaveze i zadatke kvalitetno i na vreme, ili radi protiv poslovne politike i interesa preduzeća
 10. Stara se o dinamici kvalitetu poslova
 11. Odgovoran je za uspešno ekonomsko poslovanje preduzeća
 12. Učestvuje na licitacijama i tenderima
 13. Menja direktora u odsustvu i radi druge poslove po nalogu direktora preduzeća
 14. Za svoj rad odgovoran je direktoru preduzeća.