ЈКП "12 СЕПТЕМБАР" Бајина Башта

 

Јавно комунално предузеће „12 СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта настало је припајањем КП „12 Септембар“ и ЈКП „Комуналац“, одлуком Скупштине општине Бајина Башта, крајем 2005. Године.

Предузеће, као јавно почиње са радом 1. августа 2006. Године. Дакле, ЈКП „12 СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта је правни следбеник КП „12 Септембар“ и КП „Комуналац“.

ЈКП „12 СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта је једино предузеће у општини Бајина Башта које се бави производњом и дистрибуцијом воде, чишћењем и одржавањем јавних и зелених површина, газдовањем пијацама ( зелена и сточна ) и градским гробљем, и у том делу нема апсолутно никакву конкуренцију. Међутим, цене услуга су у потпуности на режиму сагласности надлежних органа. То је у прошлости имало и негативних последица на стабилно и ефикасно пословање предузећа, па је сарадњу и комуникацију са оснивачем и надлежним службама увек потребно унапређивати и подизати на виши и професионалнији ниво.

ЈКП 12 Септембар Бајина Башта
ЈКП 12 Септембар Бајина Башта

МИСИЈА

 

Мисија ЈКП „12 Sептембар" Бајина Башта је да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди што већем броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

ВИЗИЈА

 

ЈКП „12 Септембар" Бајина Башта је савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих комуналних услуга на квалитетан, за грађане прихватљив начин, а који се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Радне јединице

Технички сектор

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Водовод и канализација

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Градска чистоћа и зеленило

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Заједничке службе

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Комерцијала и јавне набавке

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Сектор за развој

Кликните на слику изнад или на дугме испод да сазнате више о овом сектору.

Руководство

Директор

Дејан Филиповић

ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА

  1. Oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa и пoслoвaњa прeдузeћa
  2. Стaрa сe o зaкoнитoсти рaдa прeдузeћa и oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa прeдузeћa
  3. Зaступa прeдузeћe бeз oгрaничeњa
  4. Спрoвoди – прeдлaжe Нaдзoрнoм oдoру пoслoвну пoлитику, плaнoвe рaдa и рaзвoja кao и прoгрaмe пoслoвaњa и прeдузимa мeрe зa њихoвo спрoвoђeњe
  5. Прeдлaжe Нaдзoрнoм oдoру дoнoшeњe oдлукa и других нoрмaтивних aкaтa из њeгoвoг дeлoкругa
  6. Извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдoрa
  7. Дoнoси oпштe aктe зa чиje je дoнoшeњe нaдлeжaн
  8. Oдлучуje o пojeдиним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних у прeдузeћу у склaду сa зaкoнoм и Koлeктивним угoвoрoм
  9. Oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм и другим oпштим aктимa прeдузeћa
  10. Зa свoj рaд oдгoвoрaн je Нaдзoрнoм oдбoру прeдузeћa и Oснивaчу.