СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

 • организује, руководи и кординира радом сектора
 • предлаже и предузима мере за унапређење послвања и развој делатности предузећа
 • учествује у изради дугорочних, трогодишњих и годишњих планова рада предузећа
 • сарађује са свим секторима предузећа, ради развоја свих делатности предузећа кроз рад сектора
 • обавља послове финансијског управљања и контроле рада предузећа у складу са законским прописима
 • пружа стручну помоћ при изради пројектне документације за развој у унапређење рада предузећа
 • припрема и израда пројеката за развој и унапређење рада предузећа
 • припрема буџет пројеката за развој и унапређење рада предузећа
 • прати домаће и међународне конкурсе за финансирање набавке опреме и развоја делатности предузећа
 • прати правне међународне и домаће прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава
 • контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора
 • израђује финансијске прегледе, анализе и извештаје из области свог рада
 • прати извршење одобрених пројекта за развој и унапређење рада предузећа
 • прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења питања из делокруга рада
 • стара се о пуној упослености и радној дисциплини запослених у сектору
 • обавља и друге послове по налогу директора предузећа
 • за свој рад одговоран је директору предузећа
РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

Иван Марковић

031/864-544

info@jkp12septembar.rs

КОНТАКТ