JKP "12 SEPTEMBAR" Bajina Bašta

 

Javno komunalno preduzeće „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta nastalo je pripajanjem KP „12 Septembar“ i JKP „Komunalac“, odlukom Skupštine opštine Bajina Bašta, krajem 2005. Godine.

Preduzeće, kao javno počinje sa radom 1. avgusta 2006. Godine. Dakle, JKP „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta je pravni sledbenik KP „12 Septembar“ i KP „Komunalac“.

JKP „12 SEPTEMBAR“ Bajina Bašta je jedino preduzeće u opštini Bajina Bašta koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode, čišćenjem i održavanjem javnih i zelenih površina, gazdovanjem pijacama ( zelena i stočna ) i gradskim grobljem, i u tom delu nema apsolutno nikakvu konkurenciju. Međutim, cene usluga su u potpunosti na režimu saglasnosti nadležnih organa. To je u prošlosti imalo i negativnih posledica na stabilno i efikasno poslovanje preduzeća, pa je saradnju i komunikaciju sa osnivačem i nadležnim službama uvek potrebno unapređivati i podizati na viši i profesionalniji nivo.

JKP 12 Septembar Bajina Bašta
JKP 12 Septembar Bajina Bašta

MISIJA

 

Misija JKP „12 Septembar" Bajina Bašta je da na osnovu prirodnih resursa, tehničko-tehnološke opremljenosti i kadrovskog potencijala kojima preduzeće raspolaže, obezbedi što većem broju potrošača uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje komunalnih usluga sa ciljem unapređenja životnih uslova građana i posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.

VIZIJA

 

JKP „12 Septembar" Bajina Bašta je savremeno i moderno preduzeće u smislu pružanja svih komunalnih usluga na kvalitetan, za građane prihvatljiv način, a koji se ogleda u dugoročnim razvojnim opredeljenjima po pojedinim segmentima delovanja, obezbeđujući celinu, s ciljem negovanja ugleda, prepoznatljivog stila i etike u radu.

Radne jedinice

Tehnički sektor

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Vodovod i kanalizacija

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Gradska čistoća i zelenilo

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Zajedničke službe

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Komercijala i javne nabavke

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Sektor za razvoj

Kliknite na sliku iznad ili na dugme ispod da saznate više o ovom sektoru.

Rukovodstvo

Direktor

Dejan Filipović

POSLOVI DIREKTORA

  1. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja preduzeća
  2. Stara se o zakonitosti rada preduzeća i odgovara za zakonitost rada preduzeća
  3. Zastupa preduzeće bez ograničenja
  4. Sprovodi – predlaže Nadzornom odoru poslovnu politiku, planove rada i razvoja kao i programe poslovanja i preduzima mere za njihovo sprovođenje
  5. Predlaže Nadzornom odoru donošenje odluka i drugih normativnih akata iz njegovog delokruga
  6. Izvršava odluke Nadzornog odora
  7. Donosi opšte akte za čije je donošenje nadležan
  8. Odlučuje o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u preduzeću u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom
  9. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima preduzeća
  10. Za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru preduzeća i Osnivaču.